07 January, 2013

धीर धर मित्रा


भडकलेली आग कधीतरी शांत होतेच
धीर धर मित्रा, रात्रीनंतर पहाट होतेच

कधी रात्र मोठी, मध्यरात्रीनंतरही लांबलेली
उशीराने होणारी पहाट, काळजात दाटलेली
ढगाला सारून दूर, सुर्यबिंब वर येतेच 
धीर धर मित्रा, रात्रीनंतर पहाट होतेच

भरती नंतर ओहोटी ही सागराची रीत आहे
शेजारच्या ओहोळाला नुसता खळखळाट आहे
समुद्राच्या गाजेची त्यावर मात होतेच
धीर धर मित्रा, रात्रीनंतर पहाट होतेच

काजवे कधी सुर्यासमोर चमकतात का रे?
विजा कधी आभाळ भरूनही उरतात का रे?
धरित्री त्यांना खाली खेचून घेतेच
धीर धर मित्रा, रात्रीनंतर पहाट होतेच

२८ १२ २०१२
रात्री १२.३०


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates