05 September, 2015

श्रीकृष्णा येशील ना तू ?
श्रीकृष्णा येशील ना तू ?
संभवामी युगे युगे,
असं तू म्हटलं होतंस.
धर्माच्या रक्षणासाठी तू पुन्हा अवतरणार होतास.
मला वाटतं श्रीकृष्णा तो दिवस आलाय रे.
ही बघतोस ना तूझी भावंडं!
तो कंसच यांची हत्या करतोय,                                                   
तुझ्यासारखा यांना नाही प्रवाह पार करता आला.
या मुलाचा, आयलानचा वसुदेव याच्या बरोबर असतानाही नाही.
कदाचीत डोक्यावरच्या पाटीत तू नव्हतास; म्हणून असं घडलं असेल.
पण शेवटी याचा प्राण गेलाच ना?
खरंच कंस आज मातलाय रे.
तूझी किती तरी भावंडं अशी हकनाक मरताहेत.
तुझ्या त्या युगात कंस एकच होता.
आज ते अनेक आहेत.
अमेरीकेच्या बुश ने हे हत्याकांड सुरू केलं.
आता इसिसचे कंस ते करताहेत.
तिकडे भारताच्या सिमेवरही असंच चाललंय़.      
ही बालंकं फुलण्याआधी कोमेजताहेत.
सगळीकडे अधर्माचंच राज्य आहे बघ.
म्हणून म्हणतो; तो दिवस आलाय रे !
आज तुझ्या जन्मदिनी तुला हे साकडं आहे.
घेशील ना पुन्हा जन्म,  येशील ना तू ?
  
    

     

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates